Bergman's Body & Beauty Care

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, woordmerken en logo's, zijn door of in samenspraak met BERGMAN”s Body & Beauty Care tot stand gekomen, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. De gebruiker van de site mag de inhoud niet vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van BERGMAN”s Body & Beauty Care.

Zonder toestemming van BERGMAN”s Body & Beauty Care mag niets uit de teksten of beelden van deze site worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, print, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.